آشنایی با محصول

آگار آگار

Agar agar (E406)

ویژگی بارز

غلظت دهنده

تثبیت کننده

امولسیفایر

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

استابیلایزر بستنی

صنایع لبنی

دسر